ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUNAT - arhiva odluka

07.04.2014.
Odluke

 Općinsko vijeće donosi:- Statut Općine Punat,

- Poslovnik o radu Općinskog vijeća,

- proračun i odluku o izvršenju proračuna,

- godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

- odluku o privremenom financiranju,

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine Punat u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina, te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu Općine Punat i provedeno u skladu sa zakonom,

- odluku o promjeni granice Općine Punat,

- uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat,

- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Punat,

- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

- raspisuje lokalni referendum,

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,

- bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

UPDATE: Od druge polovice 2015. godine, uvođenjem aplikacija E-sjednice i EUMIS odluke Općinskog vijeća Općine Punat dostupne su OVDJE

 


 

Prilog: