POZIV NA DOSTAVU PONUDA - asfaltiranje nerazvrstane ceste oko crkve u Staroj Baški

26.10.2018.
Natječaji

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za asfaltiranje nerazvrstane ceste oko Crkve u Staroj Baški. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: ASFALTIRANJE STARA BAŠKA“. Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 5. studenog 2018. godine do 12:00 sati.
Sve ponude koje naručitelj primi nakon isteka roka za podnošenje ponuda označit će se kao zakašnjelo pristigle i biti će neotvorene vraćene ponuditelju.

Tekst Poziva, potrebna dokumentacija i obrasci - U PRILOGU:

Punat, 26. listopada 2018. u 11:05 sati.