POVJERLJIVA OSOBA ZA UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI

02.04.2020.
Odluke

Na temelju čl. 17. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine" broj 17/19), čl. 4. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe KLASA: 080-02/19-01/1; URBROJ: 2142-02-02/1-19-41 od 27. prosinca 2019. godine i čl. 45. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 8/18, 10/19 i 3/20) općinski načelnik Općine Punat Rješenjem KLASA: 041-01/20-01/04; URBROJ: 2142-02-02/1-20-3 od 1. travnja 2020. godine, povjerljivom osobom za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Općini Punat imenovao je službenika Daniela Strčića.  Rješenjem KLASA: 041-01/20-01/04; URBROJ: 2142-02-02/1-20-5 od 3. travnja 2020. godine za zamjenicu povjerljive osobe imenovana je službenica Lana Orlić.
Rješenjem o razrješenju KLASA:041-01/20-01/4; URBROJ: 2142-02-03/1-21-5 od  07.lipnja 2021. godine razrješuje se Daniel Strčić dužnosti povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Općini Punat zbog stupanja na dužnost općinskog načelnika.
Za sve prijave nepravilnosti obratite se zamjenici Lani Orlić.

Kontakt povjerljive osobe:
tel. 051/855-600
e-mail: lana.orlic@punat.hr


ZNAČENJE:

1. nepravilnosti su kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova kod poslodavca

2. prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova kod poslodavca

3. obavljanje poslova uključuje radni odnos, rad izvan radnog odnosa, volontiranje, vršenje dužnosti, ugovore o djelu, studentske poslove, sudjelovanje u postupcima zapošljavanja u svojstvu kandidata, kao i svako drugo sudjelovanje u djelatnostima pravne ili fizičke osobe


POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI: 

(1) Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

(2) Povjerljiva osoba dužna je:

1. zaprimiti prijavu nepravilnosti

2. ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od šezdeset dana od dana zaprimanja prijave

3. bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti ako je prijavitelj nepravilnosti učinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti

4. prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem

5. obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od trideset dana od zaprimanja zahtjeva

6. pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka iz stavka 1. ovoga članka odmah nakon njegova završetka

7. pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama u roku od 30 dana od odlučivanja o prijavi

8. čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu.

(3) Poslodavac ne smije povjerljivu osobu i/ili njezina zamjenika staviti u nepovoljan položaj u skladu s člankom 6. stavkom 2. ovoga Zakona.

(4) Poslodavac ne smije utjecati ili pokušati utjecati na postupanje povjerljive osobe i/ili njezina zamjenika prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

(5) Povjerljiva osoba i/ili njezin zamjenik trebaju svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti.


POSTUPAK VANJSKOG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI:

(1) Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti nadležnom tijelu.

(2) Prijavitelj nepravilnosti može prijaviti nepravilnost nadležnom tijelu ako je ispunjena jedna od sljedećih pretpostavki:

1. ako postoji neposredna opasnost za život, zdravlje, sigurnost, od nastanka štete velikih razmjera ili uništenja dokaza

2. ako ne postoji mogućnost unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

3. ako prijavitelj nepravilnosti u postupku unutarnjeg prijavljivanja nije u roku propisanom u odredbi članka 19. stavka 2. točke 5. ovoga Zakona obaviješten o rezultatima poduzetih radnji po prijavi ili nisu poduzete nikakve radnje kao odgovor na dostavljene informacije

4. ako postoji osnovana bojazan da se u postupku unutarnjeg prijavljivanja ne može osigurati ostvarenje prava na zaštitu, zaštita identiteta prijavitelja nepravilnosti odnosno povjerljivost zaprimljenih informacija

5. ako postoji osnovana bojazan da bi prijavitelj nepravilnosti mogao biti stavljen u nepovoljan položaj zbog prijave nepravilnosti ili mjere koje su poduzete za zaštitu po prijavi nisu bile učinkovite

6. ako prijavitelj nepravilnosti više ne obavlja poslove kod poslodavca.

Nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je pučki pravobranitelj.


ZABRANA ZLOUPORABE PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI:

Prijavitelj nepravilnosti dužan je savjesno i pošteno prijavljivati nepravilnosti o kojima ima saznanja i koje smatra istinitim u trenutku prijavljivanja nepravilnosti.

Sukladno čl. 8. Zakona:

(1) Zabranjena je zlouporaba prijavljivanja nepravilnosti.

(2) Zlouporabu prijavljivanja nepravilnosti čini osoba koja:

1. dostavi informaciju za koju je znala da nije istinita

2. uz zahtjev za postupanje u vezi s prijavom nepravilnosti traži protupravnu korist

3. poduzima druge radnje kojima je svrha isključivo nanijeti štetu poslodavcu.


ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI:

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine" broj 46/22)
Rješenje o razrješenju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Općini Punat
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe
Rješenje o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Općini Punat
Rješenje o imenovanju zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Općini Punat