OBRAZLOŽENJE

03.01.2018.
Dokumenti

Proračun je opći akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave .
Temeljni propis kojim se uređuju proračunski procesi i odnosi između institucija unutar proračuna je Zakon o proračunu. Osnove za izradu, predlaganje i donošenje proračuna i financijskih planova korisnika propisane su Zakonom o proračunu i drugim podzakonskim  propisima.
Strateško planiranje uvedeno je kao obveza na državnoj razini, i kao obveza za lokalnu samoupravu kroz Plan razvojnih programa koji mora sadržavati ciljeve, prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.
Plan razvojnih programa predstavlja strateško-planski dokument, stvarajući dobru pretpostavku za povezivanje svih strateških dokumenata jedinice s proračunskim planiranjem. Planovi razvojnih programa bitni su i u kontekstu priprema za korištenje sredstava iz fondova EU, jer programi i projekti koji se planiraju financirati iz navedenih fondova moraju imati vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima JLP(R)S, a koji opet moraju biti u suglasju s nacionalnim strateškim ciljevima i prioritetima.
U skladu sa zakonskim odredbama o izradi proračuna, ministar financija uputio je svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave upute i osnovne pokazatelje za izradu lokalnih proračuna (Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)  samouprave za razdoblje 2018. - 2020.godine) te je Prijedlog Proračuna 2018.-2020. Općine Punat sačinjen temeljem navedenih uputa Ministarstva. Općina Punat dostavila je proračunskom korisniku upute za izradu financijskog plana.
Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave od izmjene Zakona o proračunu (NN 15/15) sadrži i vlastite i namjenske prihode i primitke svih svojih proračunskih korisnika.
Proračunski korisnik u financijskom planu treba iskazati sve svoje prihode i rashode bez obzira na moguće uplate dijela prihoda korisnika u proračun JLS ili podmirivanje dijela rashoda korisnika direktno s računa proračuna, a nadležni proračun mora planirati sve izvore prihoda svojih proračunskih korisnika.
 Primjena Zakona o proračunu u dijelu uključivanja namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda u proračun JLS doprinijela je većoj cjelovitosti proračuna i efikasnijem upravljanju proračunskim sredstvima.
U Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10 i 19/14) i Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13 I 19/15) prepoznata je važnost procesa planiranja. Tako se u dijelu upitnika o fiskalnoj odgovornosti iz područja planiranja proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave/izrade financijskog plana koje obuhvaća 15 pitanja JLS i njihove proračunske i izvanproračunske korisnike, provodi samoprocjena rada sustava i ispunjavanja obveza utvrđenih propisima vezanima za proces planiranja proračuna/izrade financijskog plana.
Sukladno Uputama Ministarstva financija u Proračunu Općine Punat za 2018.-2020. godinu iskazani su svi prihodi proračunskog korisnika.

OBRAZLOŽENJE