Poziv na dostavu ponuda za izradu zidova na parkiralištu Punta de bij u Puntu

16.04.2018.
Natječaji

NOVO!
Objavljuje se Izmjena poziva na dostavu ponuda za izradu zidova na parkiralištu Punta de bij u Puntu. Dokument se nalazi u prilogu.
Zadnja promjena na stranici: 16. travnja 2018. u 14:46.
 


Objavljuje se poziv na dostavu ponuda za izradu zidova na parkiralištu Punta de bij u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: ZIDOVI PUNTA DE BIJ“
 
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 20. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Tekst poziva i potrebna dokumentacija - U PRILOGU: