PONOVLJENI POZIV NA DOSTAVU PONUDA

21.09.2018.
Natječaji

Predmet ponovljenog poziva na dostavu ponuda je izgradnja oborinske odvodnje u dijelu naselja Stara Baška, sukladno priloženom troškovniku. 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: OBORINSKA STARA BAŠKA“ 
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 28. rujna 2018. godine do 12:00 sati.

Tekst poziva i potrebna dokumentacija - U PRILOGU: