PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

12.05.2014.

Službenik za informiranje u Općini Punat, određen je Odlukom o određivanju službenika za informiranje 2005. godine.

2014. god. novom Odlukom izvršeno je usklađenje s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. 25/13, 85/15)
 

Podaci za kontakt službenika za informiranje Općine su:

Pošta: Općina Punat, Službenik za informiranje - Elfrida Mahulja, Novi put 2, 51521 Punat;
E-mail: pristupinformacijama@punat.hr
Telefon: 051/854-715
FAX: 051/854-840

 


Za podnošenje zahtjeva nisu potrebne upravne pristojbe!

Obrazac možete predati poštom preporučeno, osobno kod službenika za informiranje putem e-maila ili online.

Potrebne obrasce ili online formu preuzmite OVDJE
 


Općina Punat ima pravo naplatiti  naknadu iz čl. 19. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. broj 25/13, 85/15) Visina naknade određuje se Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama koje je donijela Povjerenica za informiranje temeljem čl. 19. st. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. broj 25/13) a objavljeni su u Narodnim novinama broj 12/14 i stupili na snagu 08. veljače 2014. godine.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova (uključujući PDV) određuje se u sljedećem iznosu:

1. preslik  jedne stranice veličine  A4  -  0,25 kuna 
2. preslik jedne stranice veličine  A3   - 0,50 kuna 
3. preslik jedne stranice u boji veličine  A4 - 1,00 kuna   
4. preslik jedne stranice u boji  veličine  A3 - 1,60 kuna 
5. elektronički zapis na jednom CD-u  - 4,00 kuna   
6. elektronički zapis na jednom DVD-u - 6,00 kuna   
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije - 210,00 kuna za 64 GB, 150,00 kuna za 32 GB,
    120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB 
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik - 0,80 kuna
9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis - 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga.

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu navedene u članku 2. ovih Kriterija, Općina Punat odredit će na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje Općina Punat ima te trošak poštanskih usluga. Vrijeme koje zaposlenik Općine Punat provede prikupljajući, pripremajući i pružajući informaciju korisniku prava na pristup informaciji, ne predstavlja stvarni materijalni trošak.

Općina Punat dostavit će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati. Općina Punat naložit će korisniku prava na informaciju da unaprijed u cijelosti položi očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave u roku od 8 (osam) dana, ukoliko iznos prelazi =150,00 kuna. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva.

Općina Punat iz razloga ekonomičnosti te ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa, donijela je Odluku o oslobađanju korisnika prava na informaciju naknade troškova dostave informacije u slučajevima kad troškovi ne prelaze 20,00 kuna.


Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Općina Punat  rješenjem će odbiti zahtjev za ponovnu uporabu informacija ako se zahtjev odnosi informacije koje se odnose na razloge koji su navedeni za uskratu informacija u postupku ostvarivanje  prava na pristup informacijama. 

Dodatni razlozi su sljedeći: ako je informacija zaštićena pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba, s navođenjem nositelja prava intelektualnog vlasništva, ako je poznat,  ako je informacije u posjedu tijela koja pružaju javne usluge   radija i televizije ili  tijela koja pružaju    javne usluge  u području obrazovanja,    znanosti  istraživanja i kulturnih aktivnosti, ako se radi o informacijama za koje je drugim zakonom propisan pristup samo ovlaštenim osobama i ako je riječ o informacijama koje nisu nastale u okviru djelovanja tog tijela javne vlasti 

Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za pristup informaciji i ponovnu uporabu, podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje,  a protiv rješenja Povjerenika za informiranje postoji mogućnost podnošenja tužbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.

 


OTVORENA DOZVOLA NOVO!!! - OSVJEŽENO 23. KOLOVOZA 2017. GODINE

Ministar uprave donio je Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija, koji je objavljen u Narodnim novinama 67/17 od  12.7.2017.  

Ovim se podzakonskim aktom uređuju vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju uvjeti za ponovnu uporabu informacija tijela javne vlasti. Pravilnik i otvorena dozvola objavit će se na hrvatskom i engleskom jeziku na Portalu otvorenih podataka, mrežnim stranicama središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove opće uprave i neovisnog tijela nadležnog za zaštitu, praćenje i promicanje ponovne uporabe informacija u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Pravilnik možete pogledati OVDJE

Otvorena dozvola omogućava ponovnu uporabu informacija i metapodataka u komercijalnu i nekomercijalnu svrhu, a osobito:

reproduciranje, distribuciju te stavljanje na raspolaganje trećima
prilagođavanje i povezivanje s vlastitim podacima i podacima trećih osoba u svrhu stvaranja novih skupova podataka
iskorištavanje integriranjem u unutarnje i vanjske poslovne procese, proizvode i aplikacije u javnim i nejavnim elektroničkim mrežama.

Drugim riječima, korisnici mogu slobodno koristiti podatke za koju god svrhu žele, davati ih trećima, povezivati ih s drugim podacima ili ih koristiti kao bazu za poslovne procese, proizvode i aplikacije.

Jedina obveza korisnika jest da pri uporabi informacija koje sadrže otvorenu dozvolu navede izvor (npr. tijelo javne vlasti odnosno konkretnu izjavu o izvoru kako je navedena od tijela javne vlasti koje je izradilo informaciju) te datum preuzimanja odnosno posljednje izmjene.  Ako pak podaci ne sadrže izjavu o izvoru i datum posljednje izmjene, korisnik je obavezan naznačiti da se podaci koriste uz otvorenu dozvolu, istaknuti poveznicu na otvorenu dozvolu te poveznicu na objavljenu informaciju, ako je ista objavljena.

Ono što korisniku nije dozvoljeno jest koristiti podatke (npr. izrađivati proizvod odnosno aplikaciju temeljenu na otvorenim podacima) na način koji bi upućivao da je proizvod ili aplikaciju izradilo samo tijelo javne vlasti.
 


OBVEZE TIJELA JAVNE VLASTI

Tijelo javne vlasti obvezno je:  

objaviti na svojoj mrežnoj stranici otvorenu dozvolu odnosno poveznicu na dozvolu, zajedno s ostalim informacijama o ostvarivanju prava korisnika na ponovnu uporabu informacija (članak , stavak 6. ZPPI; članak 2., stavak 5. Pravilnika) - OTVORENA DOZVOLA / OTVORENA DOZVOLA ENGLESKI JEZIK
označiti svoje podatke otvorenom dozvolom putem izjave o izvoru (naziv tijela javne vlasti, poveznica na objavljenu informaciju, znak otvorene dozvole, poveznica na otvorenu dozvolu) te navesti datum posljednje izmjene
 


Kako, prema novom Zakonu o pravu na pristup informacijama (N.N. broj 25/13, 85/15)  tijela javne vlasti više nemaju obvezu ustrojavanja kataloga informacija,  Zakonom se uvodi Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske, a njegovo vođenje i održavanje obavlja Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija (HIDRA) kojoj su tijela javne vlasti obvezna dostavljati dokumente koji se ne objavljuju redovnim putem u službenim glasilima.

SREDIŠNJI KATALOG SLUŽBENIH DOKUMENATA REPUBLIKE HRVATSKE pronaći ćete na ovom linku: http://www.digured.hr/
 


U svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, izrađeni su i edukativno-promotivni materijali. U pokušaju da se građanima, udrugama i medijima približi zakonodavni okvir i modeli njegova učinkovitog korištenja, kao i sam kontekst prava na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje je pripremio publikaciju: Ostvari svoje pravo na informaciju: Vodič za korisnike Zakona o pravu na pristup informacijama
Također, Ured povjerenika za informiranje sačinio je i SMJERNICE ZA PROVEDBU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Akti Općine Punat vezani uz ostvarivanje prava na pristup informacijama nalaze se u nastavku: