PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

11.02.2021.

Službenik za informiranje u Općini Punat, određen je Odlukom o određivanju službenika za informiranje 2005. godine.

2014. god. novom Odlukom izvršeno je usklađenje s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. 25/13, 85/15).
18. studenog 2020. godine Odlukom o dopuni Odluke o određivanju službenika za informiranje (“Službene novine Primorsko-goranske županije” br. 38/20) određuje se zamjena službenika za informiranje.


Općinsko vijeće Općine Punat na 35. sjednici održanoj 9. veljače 2021. godine, donosi ODLUKU o određivanju službenika za informiranje.
Općinsko vijeće Općine Punat na 7. sjednici održanoj 12. travnja 2022. godine, donosi Odluku o izmjeni Odluke o određivanju službenika za informiranje.

 

Podaci za kontakt službenika za informiranje Općine su:

Pošta: Općina Punat, Službenik za informiranje - Anamarija Rimay Bjelobaba, Novi put 2, 51521 Punat;
           - zamjena službenika za informiranje - Lana Orlić Brozić
E-mail: pristupinformacijama@punat.hr
Telefon: 051/855 - 691
FAX: 051/854-840


Za podnošenje zahtjeva nisu potrebne upravne pristojbe!

Obrazac možete predati poštom preporučeno, osobno kod službenika za informiranje putem e-maila ili online.

Potrebne obrasce ili online formu preuzmite OVDJE
 


 

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Općina Punat  rješenjem će odbiti zahtjev za ponovnu uporabu informacija ako se zahtjev odnosi informacije koje se odnose na razloge koji su navedeni za uskratu informacija u postupku ostvarivanje  prava na pristup informacijama. 

Dodatni razlozi su sljedeći: ako je informacija zaštićena pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba, s navođenjem nositelja prava intelektualnog vlasništva, ako je poznat,  ako je informacije u posjedu tijela koja pružaju javne usluge   radija i televizije ili  tijela koja pružaju    javne usluge  u području obrazovanja,    znanosti  istraživanja i kulturnih aktivnosti, ako se radi o informacijama za koje je drugim zakonom propisan pristup samo ovlaštenim osobama i ako je riječ o informacijama koje nisu nastale u okviru djelovanja tog tijela javne vlasti 

Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za pristup informaciji i ponovnu uporabu, podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje,  a protiv rješenja Povjerenika za informiranje postoji mogućnost podnošenja tužbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.
 


 

Kako, prema novom Zakonu o pravu na pristup informacijama (N.N. broj 25/13, 85/15)  tijela javne vlasti više nemaju obvezu ustrojavanja kataloga informacija,  Zakonom se uvodi Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske, a njegovo vođenje i održavanje obavlja Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija (HIDRA) kojoj su tijela javne vlasti obvezna dostavljati dokumente koji se ne objavljuju redovnim putem u službenim glasilima.

SREDIŠNJI KATALOG SLUŽBENIH DOKUMENATA REPUBLIKE HRVATSKE pronaći ćete na ovom linku: http://www.digured.hr/
 


U svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, izrađeni su i edukativno-promotivni materijali. U pokušaju da se građanima, udrugama i medijima približi zakonodavni okvir i modeli njegova učinkovitog korištenja, kao i sam kontekst prava na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje je pripremio publikaciju: Ostvari svoje pravo na informaciju: Vodič za korisnike Zakona o pravu na pristup informacijama
Također, Ured povjerenika za informiranje sačinio je i SMJERNICE ZA PROVEDBU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Akti Općine Punat vezani uz ostvarivanje prava na pristup informacijama nalaze se u nastavku:

Prilog: