PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA 2020. GODINU

10.01.2020.
Dokumenti

Na temelju čl. 11. st. 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i čl. 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18 i 10/19) općinski načelnik Općine Punat donosi Plan savjetovanja Općine Punat sa zainteresiranom javnošću u 2020. godini. 
Plan savjetovanja Općine Punat sa zainteresiranom javnošću u 2020. godini sadrži opće akte odnosno druge strateške ili planske dokumente kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba na području općine Punat, a o kojima će Općina Punat provoditi savjetovanje sa zainteresiranom javnošču putem svoje mrežne stranice www.punat.hr tijekom 2020. godine.

Zadnja izmjena na stranici 26. listopada 2020. godine u 14:15 sati objavom Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2020. godini.