Poziv na dostavu ponuda za dobavu i postavu LED markera u Ulici Obala u Puntu

20.02.2019.
Natječaji

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za dobavu i postavu LED markera u Ulici Obala u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: LED MARKERI“.
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 28. veljače 2019. godine do 12:00 sati.

Tekst poziva s ponudbenim listom i troškovnik - U PRILOGU: