Ponovljeni poziv na dostavu ponuda za izgradnju potpornog zida u Staroj Baški

04.05.2018.
Natječaji

Ponavlja se poziv na dostavu ponuda za izgradnju potpornog zida u naselju Stara Baška. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: POTPORNI ZID U STAROJ BAŠKI“
 
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 11. svibnja 2018. godine do 12:00 sati.

Troškovnik - OVDJE

Tekst ponovljenog poziva s ponudbenim listom - U PRILOGU: