IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PUNAT

25.06.2020.
Prostorno planiranje

Zadnja izmjena na stranici 25. lipnja 2020. godine u  13:30 sati objavom Obavijesti o dopuni Odluke o izradi  IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Punat.


Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 5. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br.  3/17) i članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 8/18 i 10/19 i 03/20 ), načelnik Općine Punat, dana 12. ožujka 2020. godine donosi ODLUKU o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Punat.
Odluka - U PRILOGU:
Općinsko vijeće Općine Punat, na svojoj je 26. sjednici održanoj 11. veljače 2020. godine donijelo Odluku o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat. Sukladno čl. 88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji  objavljuje se Obavijest o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat.
Obavijest - U PRILOGU: