Poziv na dostavu ponuda za pružanje građevinskih tehničko poslovnih usluga u 2020. godini

10.12.2019.
Natječaji

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za pružanje građevinskih tehničko poslovnih usluga u 2020. godini. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: GRAĐEVINSKE TEHNIČKO POSLOVNE USLUGE“
 
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 17. prosinca 2019. godine do 12:00 sati. 
Naručitelj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu.
Tekst poziva s ponudbenim listom - U PRILOGU: