ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE

02.12.2020.
JUO

U Odsjeku za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, obavljaju se poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine Punat sukladno zakonu i drugim propisima i to iz područja:

1. KOMUNALNOG GOSPODARSTVA:
- izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture;
- izrada programa izgradnje objekata komunalne infrastrukture i drugih objekata čiji je investitor Općina Punat;
- provođenje upravnih postupaka iz područja komunalnog gospodarstva;
- provedba komunalnog reda;
- provedba nadzora nad prometom u mirovanju;
- uređenje naselja.


2. PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA:
- izrada izvješća o stanju u prostoru;
- izrada programa mjera unaprjeđenja stanja u prostoru;
- provedba postupka pripreme i donošenja prostornih planova;
- predlaganje programa zaštite i unapređenja prirodnog okoliša;
3. GRADITELJSTVA:
- izdavanje suglasnosti, potvrda i uvjeta gradnje po projektima građevina;
- građevinska inspekcija - nadzor građenja i provedbe zahvata u prostoru koji nisu građenje 
4. NABAVE:
- postupci javne nabave;
- postupci nabave roba i usluga malih vrijednosti
5. PROTUPOŽARNE ZAŠTITE, ZAŠTITE NA RADU I CIVILNE ZAŠTITE
6. PRIPREME I PROVOĐENJE AKATA U VEZI S UPRAVLJANJEM NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT:
- zakup poslovnih prostora i javnih površina;
RADNO VRIJEME ZA STRANKE: Radnim danom od 09:00 do 11:30 sati

KONTAKTI:
Jasna Bušljeta - voditeljica Odsjeka
tel. +385 51 855-692
e-mail: jasna.busljeta@punat.hr
SOBA BR. 7 - SUTEREN


Anamarija Rimay Bjelobaba - viši stručni suradnik za pravne poslove
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE OPĆINE PUNAT
e-mail službenik za informiranje: pristupinformacijama@punat.hr
tel. +385 51 855-692
e-mail: anamarija.rimay@punat.hr
SOBA BR. 2 - I. KAT
Anton Orlić - viši stručni suradnik - prometni i komunalni redar
tel. + 385 51 855-689
e-mail: anton.orlic@punat.hr
SOBA BR. 5 - SUTEREN
Emerik Derenčinović - viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
tel. +385 51 855-689
e-mail: emerik.derencinovic@punat.hr
SOBA BR. 5 - SUTEREN
Daniel Strčić - stručni suradnik za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje
tel. +385 51 867-860
e-mail: daniel.strcic@punat.hr
SOBA BR. 5 - SUTEREN
Vedrana Dunato Polonijo - viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo i komunalni redar
tel. +385 51 855-692
e-mail: vedrana.dunato.polonijo@punat.hr
SOBA BR. 7 - SUTEREN
PROPISI:
OPĆI AKTI I ODLUKE:
 

- Zaključak KLASA: UP/I-363-04/16-03/18, URBROJ: 2142-02-03/13-19-30 o određivanju privremenog zastupnika ("Službene novine PGŽ" broj 29/19)
- Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (pročišćeni tekst) ("Službene novine PGŽ" broj           )