ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE

02.06.2021.
JUO

Odsjeku za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, obavljaju se poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine Punat sukladno zakonu i drugim propisima i to iz područja:

1. KOMUNALNOG GOSPODARSTVA:
- izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture;
- izrada programa izgradnje objekata komunalne infrastrukture i drugih objekata čiji je investitor Općina Punat;
- provođenje upravnih postupaka iz područja komunalnog gospodarstva;
- provedba komunalnog reda;
- provedba nadzora nad prometom u mirovanju;
- uređenje naselja.


2. PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA:
- izrada izvješća o stanju u prostoru;
- izrada programa mjera unaprjeđenja stanja u prostoru;
- provedba postupka pripreme i donošenja prostornih planova;
- predlaganje programa zaštite i unapređenja prirodnog okoliša;
3. GRADITELJSTVA:
- izdavanje suglasnosti, potvrda i uvjeta gradnje po projektima građevina;
- građevinska inspekcija - nadzor građenja i provedbe zahvata u prostoru koji nisu građenje 
4. NABAVE:
- postupci javne nabave;
- postupci nabave roba i usluga malih vrijednosti
5. PROTUPOŽARNE ZAŠTITE, ZAŠTITE NA RADU I CIVILNE ZAŠTITE
6. PRIPREME I PROVOĐENJE AKATA U VEZI S UPRAVLJANJEM NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT:
- zakup poslovnih prostora i javnih površina;
RADNO VRIJEME ZA STRANKE: Radnim danom od 09:00 do 11:30 sati

KONTAKTI:
Jasna Bušljeta - voditeljica Odsjeka
tel. +385 51 855-692
e-mail: jasna.busljeta@punat.hr
SOBA BR. 7 - SUTEREN


Anamarija Rimay Bjelobaba - viši stručni suradnik za pravne poslove
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE I ZAŠTITU PODATAKA OPĆINE PUNAT
e-mail službenik za informiranje: pristupinformacijama@punat.hr
tel. +385 51 855-689
e-mail: anamarija.rimay@punat.hr
SOBA BR. 5 - SUTEREN
Emerik Derenčinović - viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
tel. +385 51 855-689
e-mail: emerik.derencinovic@punat.hr
SOBA BR. 5 - SUTEREN
Vedrana Dunato Polonijo - viša stručna suradnica za investicije i razvoj
tel. +385 51 298-540
e-mail: vedrana.dunato.polonijo@punat.hr
SOBA BR. 4 - PRIZEMLJE

Maja Nikšić - referent za komunalno gospodarstvo
tel.+385 51 867-860
email: maja.niksic@punat.hr
SOBA BR. 5 - SUTEREN


Silvia Lipovac - referent - prometni i komunalni redar
tel. +385 51 867-860
 

SOBA BR. 5 - SUTEREN


Leontina Sirola - vježbenik - viši referent - prometni i komunalni redar
tel. +385 51 867-860
e-mail: leontina.sirola@punat.hr
SOBA BR. 5 - SUTEREN
 


PROPISI:
ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI
Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 20/18, 115/1898/19 i 57/22)
Zakon o veterinarstvu ("Narodne novine" broj 82/13, 148/13 i 115/18)
Zakon o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 102/17 i 32/19)
Zakon o vodama ("Narodne novine" broj 66/19)
Zakon o vodnim uslugama ("Narodne novine" broj 66/19)
Zakon o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine" broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19)
Zakon o šumama ("Narodne novine" broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20)
Zakon o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)
Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)
Zakon o zaštiti od buke ("Narodne novine" broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21)
Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19)
Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20)
Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16)
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20)
Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 83/23)
Zakon o energiji ("Narodne novine" broj 120/12, 14/14, 95/15, 102/15 i 68/18)
Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19)
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 147/14, 123/17 i 118/18)
Zakon o otocima ("Narodne novine" broj 116/18 i 73/20)
Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09, 110/21)
Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15)
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ("Narodne novine" broj 112/18)
Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina ("Narodne novine" broj  78/15)
Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/1998/19 i 67/23)
Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
Zakon o građevinskoj inspekciji ("Narodne novine" broj 153/13)
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine" broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19)
Zakon o energetskoj učinkovitosti ("Narodne novine" broj 127/14, 116/18 i 25/20)
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ("Narodne novine" broj 78/15, 118/18 i 110/19)
Zakon o koncesijama ("Narodne novine" broj 69/17 i 107/20)
Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20)
Zakon o grobljima ("Narodne novine" broj 19/98, 50/12 i 89/17)
Zakon o pogrebničkoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 36/15 i 98/19)
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 85/15, 121/16, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20)
Zakon o zadrugama ("Narodne novine" broj 34/11, 125/13, 76/14, 114/18 i 98/19)
Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture ("Narodne novine" broj 93/13, 114/13, 41/14 i 57/18)
Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21)
Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 125/19)
Zakon o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10)
Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine" broj 16/19)
Zakon o zaštiti na radu ("Narodne novine" broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
Zakon o obveznim odnosima ("Narodne novine" broj 53/91, 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 145/23 155/23)
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( "Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14)
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade ("Narodne novine" broj 74/14, 69/17 i 98/19)
Prekršajni zakon ("Narodne novine" broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18 114/22)
Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda ("Narodne novine" broj 96/98, 16/19 i 65/19)
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini ("Narodne novine" broj 4/21)
Podatak o etalonskoj cijeni građenja ("Narodne novine" broj 154/22)
Tehnički propis o osiguranj pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti ("Narodne novine" broj 12/23)
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Punat za djelove katastarskih općina Punat i Stara Baška ("Narodne novine" broj 18/12)
Odluka o razvrstavanju jedinice loklane i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti ("Narodne novine" broj 132/2017)
Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje ("Narodne novine" broj 61/16)
Uredba o izgledu i sadržaju standardnih obrazaca i objavama koncesija ("Narodne novine" broj 20/13 i 100/17)
Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru ("Narodne novine" broj 98/12 i 139/14)
Uredba o visini naknade za donošenje rješenja o izvedenom stanju ("Narodne novine" broj 56/13)
Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja ("Narodne novine" broj 115/15)
Uredba o sadržaju i metodologiji izrade programa održivog razvoja otoka, sa sadržajem i metodologijom izrade programa održivog razvitka otoka ("Narodne novine" broj 94/02)
Uredba o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta ("Narodne novine" broj 66/07 i 77/06)
Uredba o indeksu razvijenosti ("Narodne novine" broj 131/17)
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj 61/14 i 3/17)
Uredba o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine ("Narodne novine" broj 109/11)
Pravilnik o izradi procjena rizika ("Narodne novine" broj 112/14 i 129/19)
Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu ("Narodne novine" broj 126/19)
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša ("Narodne novine" broj 16/16)
Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme ("Narodne novine" broj 16/16)
Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara ("Narodne novine" broj 116/11)
Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije ("Narodne novine" broj 35/94, 110/05 i 28/10)
Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom ("Narodne novine" broj 61/94)
Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja ("Narodne novine" broj 49/17)
Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite ("Narodne novine" broj 37/16)
Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od starane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi ("Narodne novine" broj 37/16)
Pravilnik o vrstama i načinu vođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine" broj 49/16)
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite ("Narodne novine" broj 57/16)
Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 65/16)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva ("Narodne novine" broj 69/16)
Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva ("Narodne novine" broj 69/16)
Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine" broj 69/16)
Pravilnik o vođenju evidencija pripradnika operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine" broj 75/16)
Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta ("Narodne novine" broj 54/19, 126/19 i 147/20)
Pravilnik o grobljima ("Narodne novine" broj 99/02)
Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevina za obračun komunalnog doprinosa ("Narodne novine" broj 136/06, 135/10, 14/11, 55/12, i 15/19)
Pravilnik o registru koncesija ("Narodne novine" broj 1/18)
Pravilnik o geodetskom projektu ("Narodne novine" broj 12/14 i 56/14)
Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište ("Narodne novine" broj 42/14)
Pravilnik o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine ("Narodne novine" broj 43/14)
Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta ("Narodne novine" broj 118/19 i 65/20)
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ("Narodne novine" broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/1931/20, 74/22, 155/23)
Pravilnik o zahtjevima energetske učinkovitosti proizvoda povezanih s energijom u postupcima javne nabave ("Narodne novine" broj 70/15)
Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornog uređenja ("Narodne novine" broj 129/15)
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti ("Narodne novine" broj 78/13)
Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada ("Narodne novine" broj 81/12, 29/13, 78/13, 153/13, 48/14 i 88/17)
Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada ("Narodne novine" broj 90/10, 111/10 i 55/12)
Pravilnik o evidencijama naselja, ulica i trgova te brojeva zgrada ("Narodne novine" broj 30/90)
Pravilnik o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada brojevima ("Narodne novine" broj 4/90 i 91/11)
Pravilnik o katastru vodova ("Narodne novine 71/08 i 148/09)
Pravilnik o katastru zemljišta ("Narodne novine" broj 84/07, 148/09 i 112/18)
Pravilnik o ustrojavanju, sadržaju i načinu vođenja središnje elektroničke baze razvojnih projekata i razvojnih pokazatelja ("Narodne novine" broj 121/15)
Pravilnik o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini ( "Narodne novine" broj 82/15, 15/16 i 19/17)
Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju ("Narodne novine" br 7/21)
Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 84/13 i 45/14)
Pravilnik o agrotehničkim mjerama ("Narodne novine" broj 22/19)
Pravilnik o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 81/20)
Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest ("Narodne novine" broj 69/16)
Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 101/17 i 144/20)
Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ("Narodne novine" broj 65/17 i 75/20)
Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi ("Narodne novine br. 101/17)


OPĆI AKTI I ODLUKE:
Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za razdoblje 2024.-2028. godine ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 8/24)
Odluka o redu na pomorskom dobru ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 44/23)
Odluka o Planu, Programu i načinu upoznavanja stanovništva Općine Punat s opasnostima od požara ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 28/23)
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 28/23)
Odluka o davanju koncesijeza obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Punat  ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 28/23)
Odluka o potvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi stečene danom njezine izgradnje ili uređenja ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 28/23)
Odluka o prometovanju cestovnog turističkog vlaka na području Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 28/23)
Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2024. godini ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 44/23)
Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26/1941/20, 17/22, 8/24)
Odluka o komunalnom redu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 8/24)
Odluka o parkirališnim površinama i načinu parkiranja na području Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 21/20 i11/21, 8/24)

Odluka o komunalnom doprinosu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 38/20)
Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 17/22)
Odluka o zakupu javnih površina ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 10/19, 9/21)
Odluka o postavi urbane opreme na području Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 42/18 i 34/19)
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Punat  ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 2/22, 28/23)
Odluka o grobljima ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 34/15, 27/16 i 33/20)
Odluka o uređenju prometa na području Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 16/15, 27/16, 42/18 i 3/20)
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 34/19)
Odluka o autotaksi prijevozu na području Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 2/19)
Odluka o prostorima za pružanje ugostiteljskih usluga ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 17/22)
Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 17/22)
- Zaključak KLASA: UP/I-363-04/16-03/18, URBROJ: 2142-02-03/13-19-30 o određivanju privremenog zastupnika ("Službene novine PGŽ" broj 29/19)
- Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 46/11, 40/13, 19/15 i 3/20-pročišćeni tekst)
- Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 2/18)

- Odluka o nerazvrstanim cestama ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 12/12)
- Procedura stvaranja ugovornih obveza

- Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat
 

OPĆI UVJETI ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE:
- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo - ribarnice ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 33/21)
- OPĆI UVJETI ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE JAVNE TRŽNICE NA MALO - RIBARNICE ("Službene novine primorsko-goranske županije" broj 7/22)
- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Općine Punat (“Službene novine Primorsko- goranske županije “ broj 33/20)  
- OPĆI UVJETI ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE UKOPA POKOJNIKA UNUTAR GROBLJA NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT (“Službene novine Primorsko- goranske županije 37/20)
- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na javnim parkiralištima na području Općine Punat (“Službene novine Primorsko- goranske županije “ broj 33/20, 8/24)
- OPĆI UVJETI ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE PARKIRANJA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT (“Službene novine Primorsko- goranske županije 37/20)
- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanje dimnjačarskih poslova (“Službene novine Primorsko-goranske županije” br. 38/23) 
- OPĆI UVJETI ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA