POZIV NA DOSTAVU PONUDA

21.09.2018.
Natječaji

Predmet poziva na dostavu ponuda je izrada kameno betonskog potpornog zida i betonskog stubišta na plaži u Staroj Baški, sukladno priloženom troškovniku i skicama.
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: POTPORNI ZID U STAROJ BAŠKI“
 
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 3. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

Tekst poziva s pratećom dokumentacijom - U PRILOGU: