Zabilježba svojstva kulturnog dobra u k.o. Punat za veći broj nekretnina u naselju Punat

20.11.2018.
Obavijesti

Poštovani vlasnici nekretnina na području Općine Punat – naselje Punat, zbog učestalih upita u vezi zabilježbe svojstva kulturnog dobra u k.o. Punat u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog sudu u Rijeci-Stalna služba u Krku, obavještavamo vas da Općina Punat nije podnosila prijedloge za zabilježbu kulturnog dobra već je prijedlog za zabilježbu podnesen od strane Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, a temeljem članka 12. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18).
Rješenjem KLASA:UP/I-612-08/18-06/0086, URBROJ:532-04-01-03-02/2-18-1 od 23. svibnja 2018. godine donesenom od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine utvrđena je Kulturnopovijesna cjelina naselja Punat zaštićena kao spomenik kulture Rješenjem 452/1-1968 od 6. prosinca 1968. g. i upisana u Registar nepokretnih spomenika kulture pod registarskim brojem 202. Uz Rješenje je priložen Izvod iz katastarskog plana na kojem je označena granica Kulturnopovijesne cjeline naselja Punat.
Ističemo da je Kulturnopovijesna cjelina naselja Punat utvrđena 1968. godine i da se nije mijenjala, stoga su svi vlasnici čije se nekretnine nalaze u obuhvatu Kulturnopovijesne cjeline naselja Punat imali obvezu i prije zabilježbe svojstva kulturnog dobra prilikom bilo kakvih intervencija na nekretnini ishoditi propisane akte nadležnog konzervatorskog odjela.
Zbog većeg broja zainteresiranih, Općina Punat objavit će Rješenje na oglasnim pločama i službenoj internet stranici Općine Punat s izvodom iz katastarskog plana na kojem je prikazana granica kulturno povijesne cjeline.