POZIV na dostavu ponuda za izgradnju linijske rešetke i dijela betonskog stubišta na pješačkoj stazi – pristupu plaži u Staroj Baški

Natječaji

Objavljuje se POZIV na dostavu ponuda za izgradnju linijske rešetke i dijela betonskog stubišta na pješačkoj stazi – pristupu plaži u Staroj Baški. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: STEPENIŠTE STARA BAŠKA“
 

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 24. travnja 2017. godine do 12:00 sati.

Tekst poziva i potrebna dokumentacija - U PRILOGU: