POZIV na dostavu ponuda za uređenje unutrašnjosti dvostrukih grobnica novoproširenog groblja Sv. Blaž u Puntu

Natječaji

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za uređenje unutrašnjosti dvostrukih grobnica novoproširenog groblja Sv. Blaž u Puntu.  Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: UREĐENJE GROBNICA“
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 10. kolovoza 2017. godine do 12:00 sati.

Tekst poziva i potrebna dokumentacija - u prilogu: