JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

19.06.2019.
Natječaji

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/19) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina (KLASA: 080-02/19-01/01, URBROJ: 2142-02-02/1-19-10 i KLASA: 080-02/19-01/1, URBROJ: 2142-02-02/1-19-15) raspisuje se 
Javni natječaj za zakup javnih površina.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom «NE OTVARATI- za natječaj javnih površina» na adresu: OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Novi put 2, 51521 PUNAT.
           
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave, odnosno do 1. srpnja 2019. godine. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 23. lipnja 2019. godine, a tekst natječaja na oglasnim pločama i Internet stranici Općine Punat. Ponude koje pristignu 1. srpnja 2019. godine nakon 15,00 sati smatraju se zakašnjelima.

Tekst natječaja - U PRILOGU: