JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I TERASA

17.05.2024.
Natječaji

Zadnja izmjena na stranici 17.05.2024. godine objavom Odluke o izboru najbolje ponude - u prilogu.
 

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 10/19 i 9/21) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina KLASA: 081-01/24-01/01, URBROJ: 2170-31-02/1-24-5 raspisuje se
 

Javni natječaj za zakup javnih površina i terasa
 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom
«NE OTVARATI- za natječaj»
 
na adresu:
 
OPĆINA PUNAT
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
Novi put 2, 51521 PUNAT

           
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 15 (petnaest) dana  od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju u „Novom listu“ do 13,00 sati neovisno o načinu dostave, odnosno do 6. svibnja 2024. godine.
Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 21. travnja 2024. godine, a tekst natječaja na oglasnim pločama i Internet stranici Općine Punat.
Ponude koje pristignu 6. svibnja 2024. godine nakon 13,00 sati neovisno o načinu dostave smatraju se zakašnjelima.
Nepotpune, neodređene i nepravovremene ponude, kao i ponude kojima je iznos zakupnine manji od onog određenog u početnoj cijeni neće se razmatrati.