E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA ZA DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA I SMJEŠTAJA U TURIZMU - E-savjetovanje je zatvoreno

10.01.2019.

Odredbom članka 57. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16 i 106/18) propisano je da je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave obvezno donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, a koje ne mogu biti manje od 150,00 kn niti veće od 1.500,00 kn. Prijelaznim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak propisana je obveza donošenja odluke o visini paušalnog poreza do 31. siječnja 2019. godine jer u protivnom se visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu određuje u iznosu od 750,00 kn.

Pravilnikom o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (“Narodne novine” broj 122/09, 9/10-isp., 61/10, 82/10, 36/11, 89/11, 146/11,, 141/12, 144/12, 38/13, 153/13, 126/15, 15/16-isp., 54/16, 113/16, 26/17, 61/17, 72/17 i 78/17) naselje Punat bilo je razvrstano u razred A turističkog mjesta (koeficijent 1,00), a naselje Stara Baška u razred B turističkog mjesta (koeficijent 0,85). Primjenom gore navedene formule iznos paušalnog poreza po krevetu u naselju Punat iznosio je 300,00 kn po krevetu, a u Staroj Baški 255,00 kn.
Donošenjem novog Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (Narodne novine” broj 1/19)-dalje u tekstu Pravilnik propisani su kriteriji po kojima će predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojim odlukama propisati visinu paušalnog poreza na dohodak i djelatnosti iz članka 57. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak koje se mogu paušalno oporezivati, visinu i način utvrđivanja, godišnjega paušalnog dohotka, godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, rokove plaćanja poreza, evidencije i izvješća, te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja u skladu s člankom 82. stavkom 9. Zakona.
Člankom 2. stavkom 3. Pravilnika određeno je da se visina paušalnog poreza utvrđuje po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu i po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.Člankom 8. stavkom 1. i 3. Pravilnika određeno je da se godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje kao umnožak broja kreveta odnosno broja smještajnih jedinica u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno broja smještajnih jedinica u objektu za robinzonski smještaj te visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, a koji iznos se uvećava za prirez porezu na dohodak. Ovim prijedlogom Odluke predlaže se visina paušalnog poreza po krevetu u iznosu od 300,00 kn u naselju Punat, 255,00 kn u naselju Stara Baška, a po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu, kao i u smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj u iznosu od 350,00 kn u naselju Punat i 297,00 kn u naselju Stara Baška.Iz navedenog proizlazi da se visina paušalnog poreza na mijenja, odnosno ne povećava.

Temeljem čl. 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 85/15)  tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. 

U nastavku Vam donosimo Prijedlog odluke te vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u e-savjetovanju.

Savjetovanje ostaje otvorenim do 20. siječnja 2019. godine.

Hvala na sudjelovanju!

Zadnja izmjena na stranici 22. siječnja 2019. godine u 14:25 sati, objavom Izvješća o održanom e-savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Komentari

S obzirom da je do sada paušalni porez po krevetu iznosio 300,00 kn predlažem da se zadrži jedmaki iznos. Iznajmljivači su na njega naučeni i spremni platiti isti iznos. Povećanje poreza bi moglo dovesti do povećanja cijene noćenja koja je ionako, u sezoni, poprilično visoka.
Slika korisnika Elfrida

Poštovana gđo Popov, zahvaljujemo na Vašem komentaru i sudjelovanju u raspravi. Srdačno!

Poštovani, zahvalna sam na odluci da paušalni porez na dohodak od iznajmljivanja turistima ostane 300 kn po krevetu. Međutim molim da proslijedite donositeljima odluke o pripadnosti 60postotnog djela poreza lokalnoj samoupravi prebivališta obveznika, da odluka nije realna. Gosti borave u objektu i troše resurse i infrastrukturu lokalne zajednice u kojoj je objekat iznajmljivanja, pa bi bilo realno da tu bude usmereno 60% navednog poreza, a ne u lokalnoj zajednici prebivališta vlasnika. Ta lokalna zajednica gosta ne osjeti u nijednom trošku.
Slika korisnika Elfrida

Poštovana gđo Bonifačić, zahvaljujemo na prijedlogu i sudjelovanju u raspravi. Srdačno!