E- savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o zakupu javnih površina - E-savjetovanje je zaključeno

13.03.2019.

Prijedlogom odluke o zakupu javnih površina  se uređuju uvjeti, način i postupak davanja u zakup javne površine na području Općine Punat za postavljanje privremenih objekata, te održavanje blagdanskih, prigodnih ili javnih manifestacija, lokacije za postavljanje privremenih objekata, naknada za korištenje javne površine (zakupnina), nadzor i prekršajne odredbe.
Privremeni objekti su: montažni objekt (kiosk i dr.), pokretna radnja, pokretna naprava, uslužna naprava, naprava za zabavu, zabavni park, štand i ugostiteljska terasa (u daljem tekstu: privremeni objekti). Javne površine u smislu Odluke su: ulice, trgovi, javni prolazi, parkirališta, pločnici, šetališta, parkovi i druge javne površine.
Temeljem čl. 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 85/15)  tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. 

U nastavku Vam donosimo Prijedlog odluke o zakupu javnih površina te vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u e-savjetovanju. Za sve dodatne upite, sudionici savjetovanja mogu se obratiti pismeno na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat, Emeriku Derenčinoviću viš3m stručnom suradniku za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, ili putem elektronske pošte  na e-mail adresu emerik.derencinovic@punat.hr

Savjetovanje ostaje otvorenim do 1. travnja 2019. godine.

Hvala na sudjelovanju!