Veljača 2022

PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI OPĆINE PUNAT

04.02.2022.

Program zaštite divljači za površine na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta na području Općine Punat, za razdoblje od 1. travnja 2021. godine do 31. ožujka 2031. godine, izrađen po ovlaštenom izrađivaču sukladno Zakonu o lovstvu („Narodne novine“, broj 99/18, 32/19 i 32/20) na koji je Ministarstvo poljoprivrede dana 22. srpnja 2021. godine dalo Suglasnost, KLASA: UP/I-323-03/20-02/145, URBROJ: 525-11/0639-21-5 te ovjerilo s danom 26. kolovoza 2021. godine.

Dokumenti

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA U RAPSKOJ ULICI U PUNTU

02.02.2022.

Predmet nabave je izvođenje radova na izgradnji potpornog zida u Rapskoj ulici sukladno skicama i priloženom troškovniku.
        Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat
„PONUDA: IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA U RAPSKOJ ULICI“
 

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI KOLNO PJEŠAČKOG PRISTUPA - KPP18IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI KOLNO PJEŠAČKOG PRISTUPA - KPP18

02.02.2022.

Zadnja izmjena na stranici 02. veljače 2022. godine objavom Odluke o odabiru - u Prilogu.
Predmet nabave je izvođenje radova na izgradnji kolno pješačkog pristupa, KPP18 sukladno Glavnom građevinskom projektu, izrađenom od AKA TIM d.o.o., Trg Republike Hrvatske 1/2, 51000 Rijeka i priloženim troškovnicima.

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

02.02.2022.

Zadnja izmjena na stranici 02. veljače 2022. godine objavom Odluke o odabiru - U Prilogu.
Predmet nabave je izvođenje radova te dobava i ugradnja odbojnih ograda na dijelu nerazvrstane ceste 61 Stara Baška sukladno Građevinsko-prometnom projektu izrađen od GPZ d.d. Đure Šporera 8, 51000 Rijeka i priloženom troškovniku.

Natječaji

Stranice