E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI - E-savjetovanje je zatvoreno

28.11.2018.

Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18) i članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18) jest tijelo koje donosi odluku o komunalnoj naknadi koja se plaća na području Općine Punat. Komunalna naknada je novčano javno davanje, a plaća se za održavanje komunalne infrastrukture. 
Komunalna naknada koristi se za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a na temelju odluke Općinskog vijeća Općine Punat može se koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine Punat ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.
Odlukom o komunalnoj naknadi određuju se mjerila i uvjeti za plaćanje komunalne naknade u Općini Punat, a naročito područja zona u Općini Punat u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent zone (Kz) za pojedine zone, koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, način i rok plaćanja komunalne naknade, nekretnine koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

Temeljem čl. 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 85/15)  tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. 

U nastavku Vam donosimo Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi, te vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u e-savjetovanju.

Savjetovanje ostaje otvorenim do 11. prosinca 2018. godine.

Hvala na sudjelovanju!