OBRAZLOŽENJE

06.04.2021.
Dokumenti

Odredbom članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15), utvrđena je obveza da Upravno tijelo za financije jedinice lokalne samouprave izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga općinskom načelniku do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Općinski načelnik je obvezan podnijeti godišnji izvještaj o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu, najkasnije do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. OBRAZLOŽENJE


U nastavku Obrazloženja prilažemo:
1. IZVJEŠTAJ o izvršenju Programa korištenja sredstava 30% dijela turističke pristojbe u 2020. godini
2. Z A K L J U Č A K o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2020. godini sa prilozima:

3. Z A K L J U Č A K o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2020. godini sa prilozima:

4. IZVJEŠĆE o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat za 2020. godinu
5. IZVJEŠĆE o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat u 2020. godini
6. IZVJEŠĆE o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu
7. IZVJEŠĆE o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu
8. ODLUKU o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu