E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete - Savjetovanje je zatvoreno

20.07.2022.

                Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15, 69/22)  tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. 

                U prilogu Vam donosimo Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete te vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima. Za sve dodatne upite, sudionici savjetovanja mogu se obratiti pismeno na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat, ili putem elektronske pošte na e-mail ivana.svetec@punat.hr.

Savjetovanje ostaje otvorenim do 19. kolovoza 2022. godine.