E-sjednice za građane - korištenje

03.11.2017.
Dokumenti

Sukladno čl. 10. točki 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ i u strojno čitljivom obliku objavljivati zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti na kojima se odlučuje o pravima i interesima korisnika.
Nadalje, sukladno čl. 12. Zakona, tijela javne vlasti obvezna su javnost informirati o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica sluţbenih tijela i vremenu njihova odrţavanja, naĉinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad kao i o broju osoba kojima se moţe istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela javne vlasti pri ĉemu se mora voditi raĉuna o redoslijedu prijavljivanja.
U prilogu članka nalazi se Newsletter službenika za informiranje Općine Punat kojim vam nastojimo još približiti i pojednostaviti korištenje servisa E-sjednice za građane Općine Punat.