Studeni 2018

NOVOSTI VEZANE UZ ISHOĐENJE AKATA GRADNJE KOJE IZDAJE JUO OPĆINE PUNAT

29.11.2018.

Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 20/2017) propisao je u čl. 81. st. 1. da : "U svrhu izrade glavnog projekta za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po zahtjevu investitora utvrđuje posebne uvjete u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom", a st. 3. istog članka:"Javnopravno tijelo dužno je na zahtjev investitora utvrditi posebne uvjete ili zahtjev za njihovo utvrđivanje rješenjem odbiti u roku od petnaest dana od dana primitka urednog zahtjeva."

Obavijesti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI - E-savjetovanje je zatvoreno

28.11.2018.

Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18) i članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18) jest tijelo koje donosi odluku o komunalnoj naknadi koja se plaća na području Općine Punat. Komunalna naknada je novčano javno davanje, a plaća se za održavanje komunalne infrastrukture. 

Proslava Andrinje - Dana Općine i župe Punat

23.11.2018.

Poštovani mještani Općine Punat, čestitamo vam Dan Općine Punat - blagadn Sv. Andrije, te najavljujemo značajna događanja i pozivamo vas na:
- Svečanost otvorenja škole i sportske dvorane, 28. studenog 2018. godine  u 11:00 sati - Prenosimo članak Portala otok-krk.org o tome kako je bilo na OTVORENJU REKONSTRUIRANE ŠKOLE I NOVE SPORTSKE DVORANE , kao i članak objavljen u "Novom listu"
- Svečanu akademiju povodom obilježavanja 25-te godišnjice osnutka Općine Punat, u novoj sportskoj dvorani PŠ Punat, 29. studenog 2018. godine u 18:00 sati

Tim povodom prenosimo za vas i najavu medija: NOVI LIST
Dobro došli!

Osvježeno 29. studenog 2018. u 07:12 sati

U nastavku galerija fotografija sa svečanog otvorenja rekonstruirane školske zgrade i nove sportske dvorane PŠ Punat. (Izvor fotografija: Novi list, otok-krk.org i FB Općine Punat)


Obavijesti

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA REKONSTRUKCIJU DIJELA ULICE OBALA U PUNTU

20.11.2018.

Objavljuje se poziv na dostavu ponuda za rekonstrukciju dijela Ulice Obala u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: REKONSTRUKCIJA ULICE OBALA“.
 

Natječaji

Zabilježba svojstva kulturnog dobra u k.o. Punat za veći broj nekretnina u naselju Punat

20.11.2018.

Poštovani vlasnici nekretnina na području Općine Punat – naselje Punat, zbog učestalih upita u vezi zabilježbe svojstva kulturnog dobra u k.o. Punat u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog sudu u Rijeci-Stalna služba u Krku, obavještavamo vas da Općina Punat nije podnosila prijedloge za zabilježbu kulturnog dobra već je prijedlog za zabilježbu podnesen od strane Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, a temeljem članka 12.

Obavijesti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog proračuna Općine Punat za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu - E-savjetovanje je zatvoreno

15.11.2018.

Temeljem čl. 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 85/15)  tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Planom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2018. godinu Općine Punat, pod točkom 9.

Stranice