Svibanj 2019

JAVNI POZIV za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Punat

22.05.2019.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18)  raspisuje se JAVNI POZIV za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Punat u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za radno mjesto REFERENT/ICA ZA PISARNICU I PISMOHRANU – 1 izvršitelj.

Natječaji

N A T J E Č A J za dodjelu stipendije za poslijediplomski studij za akademsku godinu 2019./2020.

21.05.2019.

Na temelju članka 12. Odluke o stipendiranju učenika i studenata (“Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 30/18) i Odluke općinskog načelnika (KLASA:604-01/19-01/01, URBROJ:2142-02-03/8-19-1 od 15. svibnja 2019. godine), raspisuje se N A T J E Č A J za dodjelu stipendije za poslijediplomski studij za akademsku godinu 2019./2020.

Natječaji

Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za građenje reciklažnog dvorišta u Općini Punat na k.č. 4347/18 k.o. Punat

10.05.2019.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za građenje reciklažnog dvorišta u Općini Punat na k.č. 4347/18 k.o. Punat. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat -„PONUDA: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA“
 

Natječaji

Javni natječaj za zakup javnih površina i terasa na području Općine Punat

09.05.2019.

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/19) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina (KLASA: 080-02/19-01/01, URBROJ: 2142-02-02/1-19-10 od 8. svibnja 2019. godine) raspisuje se JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I TERASA na području Općine Punat.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom «NE OTVARATI- za natječaj javnih površina i terasa» na adresu: OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Novi put 2, 51521 PUNAT
           

Natječaji

Poziv na dostavu ponuda za nabavu i dopremu prometne opreme - putokaza

07.05.2019.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za nabavu i dopremu prometne opreme - putokaza. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: PUTOKAZI“ 
 

Natječaji

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stana u najam

07.05.2019.

Na temelju članka 19. Odluke o najmu stanova (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/19) općinski načelnik objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stana u najam. Pravo na dodjelu stana u najam imaju državljani Republike Hrvatske koji u trenutku podnošenja zahtjeva imaju prebivalište na području Općine Punat neprekidno najmanje 5 godina do dana objave Javnog poziva, a nemaju riješeno stambeno pitanje.
Radi potpune informiranosti zainteresiranih osoba potrebno je posebno naglasiti da u trenutku raspisivanja Javnog poziva Općina Punat ima jedan slobodan stan za davanje u najam za jednočlanu ili dvočlanu obitelj.
 

Natječaji

Stranice