Lipanj 2022

Istraživanje Instituta za javne financije o transparentnosti proračuna 2022.

30.06.2022.

Institut za javne financije predstavio je 29. lipnja 2022. rezultate osmog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna svih 576 hrvatskih regionalnih/lokalnih jedinica. Prosječna proračunska transparentnost – mjerena brojem proračunskih dokumenata objavljenih na mrežnim stranicama županija, gradova i općina – iz godine u godinu se popravlja, te u ovom ciklusu iznosi 4,5 od mogućih 5. To je znatno poboljšanje u odnosu na 2015. kada je iznosila prosječnih 1,8.

Novosti

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

26.06.2022.

        Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 19/10, 3/20 i 3/21), članka 2. i  5.

Prilog: 
Natječaji

Javni natječaj za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Punat

19.06.2022.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 2. i 23. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) raspisuje se

Javni natječaj za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Punat

Natječaji

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VJEŽBENIKA U JUO OPĆINE PUNAT

15.06.2022.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje
 
Natječaj za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat
 

na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO I NAPLATU PRIHODA (1 izvršitelj/izvršiteljica), za obavljanje vježbeničkog staža na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.
 

Natječaji

I. IZMJENA I DOPUNA PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT ZA 2022. GODINU

14.06.2022.

Objavljuje se I. Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2022. godinu i I. Dopuna potvrde Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije od 3. lipnja 2022. godine.
Plan će biti objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije s datumom 15. lipnja, a stupa na snagu 8 dana od dana objave, odnosno 23. lipnja 2022. godine. Poveznica do objave bit će objavljena kada broj bude javno dostupan na web stranici Službenih novina Primorsko-goranske županije.
 

Obavijesti

OBAVIJEST HRVATSKE POŠTE D.D.

14.06.2022.

Hrvatska pošta d.d. na području otoka Krka obavlja univerzalnu uslugu dostave pošiljaka na području tri dostavna poštanska ureda 51500 Krk, 51511 Malinska i 51523 Baška.

Obzirom na povećani obim posla urednost dostave osigurava se premještajima poštara sa drugih dostavnih područja izvan otoka. Dostava je otežana zbog značajnog broja objekata bez kućnih kovčežića ili neoznačenih prezimenom ili nazivom.
 

Hrvatska pošta d.d. moli za suradnju i osiguranje uvjeta za uredno obavljanje dostave:
 - ispravno adresirana pošiljka s važećom adresom

Obavijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

11.06.2022.

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 10/19 i 9/21) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina (KLASA: 080-02/21-01/01, URBROJ: 2142-02-02/1-21-5 od 5. veljače 2021. godine i KLASA: 081-01/22-01/01, URBROJ: 2170-31-02/1-22-8 od 21. travnja 2022. godine) raspisuje se
 

Javni natječaj za zakup javnih površina
 

Natječaji

Stranice