Revizija procjene rizika od velikih nesreća

04.02.2022.

Na temelju članka 7. stavka 2. i 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 65/16), Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Primorsko goranske županije KLASA: 022-04/17-04/5, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-11 od 06. veljače 2017. godine te članka 45. Statuta Općine Punat (Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) općinski načelnik Općine Punat donosi Odluku o izradi

Dokumenti

PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI OPĆINE PUNAT

04.02.2022.

Program zaštite divljači za površine na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta na području Općine Punat, za razdoblje od 1. travnja 2021. godine do 31. ožujka 2031. godine, izrađen po ovlaštenom izrađivaču sukladno Zakonu o lovstvu („Narodne novine“, broj 99/18, 32/19 i 32/20) na koji je Ministarstvo poljoprivrede dana 22. srpnja 2021. godine dalo Suglasnost, KLASA: UP/I-323-03/20-02/145, URBROJ: 525-11/0639-21-5 te ovjerilo s danom 26. kolovoza 2021. godine.

Dokumenti

Stranice