Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2019. godini

14.05.2020.

Člankom 33. stavak 15. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj:  94/13, 73/17, 14/19, 98/19) propisana je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da predstavničkom tijelu podnese izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu. Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2019. godini, donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na 28. sjednici održanoj 12. svibnja 2020. godine, a objavljeno je u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 16/20.

Dokumenti

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat za 2019. godinu

14.05.2020.

Sukladno članku 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) postoji obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da predstavničkom tijelu podnese izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat za 2019. godinu prihvaćeno je na 28. sjednici Općinskog vijeća Općine Punat od 12. svibnja 2020. godine i objavljeno u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 16/20.

Dokumenti

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Punat za 2019. godinu

14.05.2020.

Sukladno članku 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 32/20) postoji obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da predstavničkom tijelu podnese izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Punat za 2019. godinu usvojeno je na 28. sjednici Općinskog vijeća Općine Punat od 12. svibnja 2020. godine i objavljeno u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 16/20.

Dokumenti

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2019. GODINU

14.05.2020.

Člankom 108. Zakona o proračunu ( Narodne novine 87/08,136/12 i 15/15) i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine 24/13) propisan je sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.
 
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:
Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini  odjeljka ekonomske klasifikacije
Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na  razini odjeljka ekonomske klasifikacije

Dokumenti

OBRAZLOŽENJE

14.05.2020.

Odredbom članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15), utvrđena je obveza da Upravno tijelo za financije jedinice lokalne samouprave izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga općinskom načelniku do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Općinski načelnik je obvezan podnijeti godišnji izvještaj o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu, najkasnije do 1.

Dokumenti

Stranice