PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE PUNAT za mandatno razdoblje 2021.-2025.

30.11.2021.

Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave su kratkoročni akti strateškog planiranja koji opisuju i osiguravaju postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom jedinice lokalne samouprave.

Provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat.

Dokumenti

PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA 2021. GODINU

05.10.2021.

Na temelju čl. 11. st. 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i čl. 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18 i 10/19) općinski načelnik Općine Punat donosi Plan savjetovanja Općine Punat sa zainteresiranom javnošću u 2021. godini. 

Dokumenti

Stranice