Siječanj 2022

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI KOLNO PJEŠAČKOG PRISTUPA - KPP18IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI KOLNO PJEŠAČKOG PRISTUPA - KPP18

26.01.2022.

Predmet nabave je izvođenje radova na izgradnji kolno pješačkog pristupa, KPP18 sukladno Glavnom građevinskom projektu, izrađenom od AKA TIM d.o.o., Trg Republike Hrvatske 1/2, 51000 Rijeka i priloženim troškovnicima.
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

Natječaji

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI MRTVAČNICE NA GROBLJU SV.BLAŽ U PUNTU

26.01.2022.

Dana 25. siječnja 2022. godine Općina Punat raspisala je Poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova na rekonstrukciji mrtvačnice na groblju Sv. Blaž u Puntu, koji je objavljen na internetskim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na sljedećem linku: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx
 

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

25.01.2022.

Predmet nabave je izvođenje radova te dobava i ugradnja odbojnih ograda na dijelu nerazvrstane ceste 61 Stara Baška sukladno Građevinsko-prometnom projektu izrađen od GPZ d.d. Đure Šporera 8, 51000 Rijeka i priloženom troškovniku.
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

25.01.2022.

Zadnja izmjena 25.siječnja 2022. godine u 15:25 sati objavom Izmjena tablice za zakup poljoprivednog zemljišta  PTC1 i Zapisnika sjednice od 24.1.2022. godine
Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18 i 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat, KLASA: 021-05/21-01/7, URBROJ: 2142-02-01-21-8 od 28. rujna 2021. godine, Općinsko vijeće Općine Punat objavljuje

Natječaji

E-sjednice Općinskog vijeća Općine Punat

21.01.2022.
eSjednice za građane

2022.
Objavljeno 21. siječnja 2022. godine u 13:20 sati:

Objavljen je dnevni red 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat. Sjednica će se održati u srijedu, 26. siječnja 2022. godine s početkom u 19:30 sati. Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE

Građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba, vijećnici, članovi radnih tijela i ostale osobe koje nisu pozvane na sjednicu,  imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom:
- da svoj dolazak najave osobno, telefonom, telefaxom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice. Uz prijavu za sudjelovanje na sjednici, dostavlja se adresa i broj kućnog ili mobilnog telefona, a radi dostave obavijesti o mogućnosti sudjelovanja na sjednici;
- da posjeduju Potvrdu o cijepljenju ili preboljenju COVID-19 bolesti;   
- ukupan broj nazočnih građana i predstavnika fizičkih i pravnih osoba utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća ovisno o prostornim i tehničkim mogućnostima prostora u kojem se održava sjednica kao i o temama dnevnog reda, odnosno ovisno o tome koliko je prethodno na sjednicu pozvano drugih osoba koje su potrebne na sjednici;
- pravo prvenstva za sudjelovanje na sjednici utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja;
- osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici, o tome će biti obaviještene usmeno ili telefonski najkasnije 4 sata prije početka sjednice. 

ZA PRIJAVU PRISUSTVOVANJA NA SJEDNICI ZAINTERESIRANI KORISTE OBRASCE ZAHTJEVA OBJAVLJENE OVDJE


Općinsko vijeće

JAVNA NABAVA

20.01.2022.

Zadnja izmjena na stranici: 20. siječnja 2022. u 10:15 sati objavom II. izmjene i dopune plana nabave u 2021. godini.

Prilog: 
Dokumenti

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

19.01.2022.

Zadnja objava na web stranici 19. siječnja 2022. godine objavom Odluke o odabiru koja se nalazi u PRILOGU
Predmet nabave je usluga obavljanja komunalnih poslova skloništa za životinje i sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda na području Općine Punat sukladno priloženom troškovniku.

Natječaji

JAVNA PRIZNANJA OPĆINE PUNAT

18.01.2022.

 Javna priznanja Općine Punat su:

1. Počasni građanin Općine Punat;
2. Nagrada Općine Punat za životno djelo;
3. Godišnja nagrada Općine Punat;
4. Zahvalnica Općine Punat.

Javna priznanja Općine Punat dodjeljuju se u pravilu za Dan Općine Punat , 30. studenog na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Punat, radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Punat, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za promicanje aktivnosti koje su tome usmjerene.
Javna priznanja Općine Punat mogu se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama neovisno o njihovom prebivalištu.
Odluku o javnim priznanjima Općine Punat donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 10. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 19/13 - pročišćeni tekst) na sjednici održanoj 24. listopada 2017. godine. Odluka je objavljena u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 31/17.

Dokumenti

UGOVORI

Stranice